Algemene voorwaarden

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van VIP Nijmegen B.V. en VIP Arnhem B.V h.o.d.n. Verkeersschool Ingrid van Perlo, gevestigd te Nijmegen aan Binderskampweg 29 U49.

1. ALGEMEEN

  1. Onder de “wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze,    diens voogd(en), vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
  2. Door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.
  3. Indien aan één of meer van de bepalingen van deze algemene voorwaarden rechtskracht wordt ontzegd, zal zulks gebrek aan rechtskracht geen werking hebben met betrekking tot de rechtskracht van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en zal de verbindende kracht van zulke overige bepalingen onverminderd voortgang vinden.
  4. De wederpartij geeft toestemming aan bedrijven, die vallen onder de VIP Groep, om zijn of haar gegevens in de toekomst te gebruiken voor marketingdoeleinden.

2. DE CURSUSSEN

  1. Verkeersschool Ingrid van Perlo geeft de cursus overeenkomstig de in onze documentatie en/of omschreven methode.
  2. Verkeersschool Ingrid van Perlo draagt zorg voor het bij de opleiding behorende lesmateriaal.
  3. Verkeersschool Ingrid van Perlo biedt de zogenaamde starters-pakketten (voor auto: Minipakket, Basispakket, Examengarantie pakket, Totaalpakket, voor motor: Actiepakket, Basispakket, Basispakket Plus, voor BE: Korte Dagopleiding, Normale Dagopleiding, Volledige Dagopleiding) eenmalig aan. Zodra de wederpartij extra lessen, theorie examens en/of praktijkexamens dient te volgen valt dit buiten de bovengenoemde pakketten en zal er gekeken worden naar de beschikbare vervolgpakketten/items. Tevens zullen uit deze pakketten geen restituties plaatsvinden wat betreft resterende lessen en/of examens (praktijk en theorie).

3. DE LESSEN

  1. De overeengekomen lestijd zal volledig worden benut voor rij- en lesinstructie, tenzij wij of de wederpartij hiervan wensen af te wijken.
  2. De wederpartij dient alle aanwijzingen van de rij-instructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
  3. De wederpartij dient zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor het houden van de rijles. Indien zij zonder tijdige annulering niet op de afgesproken datum, tijd en plaats aanwezig is, is zij gehouden het volledige lesgeld aan ons te voldoen, tenzij de wederpartij een dusdanige reden heeft dat het haar niet te verwijten is dat zij niet tijdig vooraf heeft geannuleerd, dit uitsluitend te onze beoordeling.
  4. De wederpartij dient zich 48 uur voor de afgesproken rijles schriftelijk af te melden bij de desbetreffende instructeur. Zodra hij/zij niet te bereiken is dient de wederpartij Verkeersschool Ingrid van Perlo schriftelijk te informeren.
  5. Indien een rijles wegens slechte weersomstandigheden geen doorgang vindt, worden de kosten aan de wederpartij niet in rekening gebracht.
  6. Wij kunnen de lesinstructie beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de rijlessen voortzetten. Wij zijn in dergelijke gevallen niet gehouden om het resterende bedrag en/of tijd, waarvoor nog geen tegenprestatie is verricht, aan de wederpartij te restitueren.
  7. Wij zijn niet gehouden rijles te (doen) geven, wanneer het de instructeur blijkt dat de leerling als gevolg van het inwendig gebruik van alcohol, medicijnen of verdovende middelen of enige (andere) fysieke of psychische oorzaak (bijv. overspannen zijn) niet (behoorlijk) in staat is om een motorvoertuig op de juiste wijze te besturen, dit ter uitsluitende beoordeling van de instructeur, alles zonder recht van de wederpartij of restitutie van les/cursusgeld en lestijd.

4. ANNULERING THEORIE

  1. Annulering van inschrijving van het theorie examen is niet mogelijk, tenzij: de annulering schriftelijk geschiedt en deze uiterlijk 30 dagen voor aanvang van het theorie examen door Verkeersschool Ingrid van Perlo is ontvangen. Bij goedgekeurde annulering zal een vergoeding voor het examengeld in rekening worden gebracht, of zal indien gewenst een nieuwe examen datum overeenkomen worden.
  2. Indien een cursist regelmatig niet op de opleiding verschijnt, zonder aan bovengenoemde regels te hebben voldaan, zal het gehele cursusgeld in rekening worden gebracht, tenzij nadrukkelijk anders bepaald.
  3. Bij eventueel onvoldoende deelname aan een cursus heeft Verkeersschool Ingrid van Perlo het recht de cursus tijdelijk stop te zetten of in zijn geheel te annuleren. Tevens kunnen wij de cursus beëindigen wegens dringende redenen, gelegen in de persoon van de leerling en/of diens gedragingen, die zodanig zijn dat van ons redelijkerwijs niet verlangd kan worden dat wij de cursus voortzetten.

5. ANNULERING PRAKTIJK

  1. 1Bij annulering van reeds afgesproken praktijklessen zal het onderstaande in rekening worden gebracht. Bij praktijk lessen: indien er geen schriftelijke afmelding minimaal twee volledige werkdagen (korter dan 48 uur, waarbij zaterdag en zondag geen werkdagen zijn) voor de lesafspraak is ontvangen zullen wij het volledige bedrag in rekening brengen. Bij de WRM opleiding: a) vanaf 5 weken voor de aanvang: de door ons gemaakte administratiekosten, b) vanaf 4 weken voor de aanvang: 15% van het totale cursusgeld, c) vanaf 2 weken voor de aanvang: 75 % van het totale cursusgeld, d) binnen 1 week voor de aanvang: het volledige cursusgeld.
  2. 2) Afmelden van het praktijkexamen: indien de examenaanvraag is verstuurd, dient het volledige examengeld te worden voldaan. Restitutie is niet mogelijk. Afmelding van het praktijkexamen kan tot 24 uur na de aanvraag, daarna staat de datum vast en zal de wederpartij verplicht zijn hier de kosten voor te dragen. Indien de wederpartij wegens gegronde reden niet deel kan nemen aan het praktijkexamen dient hij/zij dit tijdig te melden en zelf contact te zoeken met het CBR. Indien het CBR akkoord gaat met deze reden dient de kandidaat zelf de restitutie van het examengeld te regelen. Voor meer informatie: www.cbr.nl.

6. OVERMACHT

  1. Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.
  2. Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
  3. Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.
  4. Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties, die bij de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.
  5. De partij die meent in overmacht te (komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis te stellen.

7. AANSPRAKELIJKHEID

  1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die niet dwingend in de Wet geregeld is.
  2. Wij beperken onze aansprakelijkheid uitdrukkelijk tot het bedrag dat onze verzekeraar als schadevergoeding voor de desbetreffende gebeurtenis aan ons en/of derden zal uitkeren.
  3. Wij verplichten ons om een verzekering af te sluiten waarbij de wederpartij is verzekerd tegen de geldelijke gevolgen van schade, geleden door derden als gevolg van aan- en/of overrijden, zowel tijdens het volgen van rijlessen, als gedurende het afleggen van (het) praktijkexamen(s).
  4. Schade aan kleding en helmen wordt niet vergoed.
  5. Geen dekking wordt verleend indien de schade wordt veroorzaakt als gevolg van opzet of grove schuld van de leerling, dan wel als gevolg van het (inwendig) gebruik van alcohol, geneesmiddelen en/of andere (verdovende) middelen, die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.
  6. Aangerichte schade aan onze eigendommen met betrekking tot het interieur en/of exterieur zullen op de wederpartij verhaalt worden zodra duidelijk is gebleken dat hij/zij schuldig is aan het veroorzaken hiervan.
  7. De wederpartij is gehouden ons te vrijwaren, respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade waarvoor onze aansprakelijkheid in deze voorwaarden in de verhouding tot wederpartij is uitgesloten.
  8. Wij aanvaarden generlei aansprakelijkheid voor tijdens of na de opleiding gebleken medisch ongeschiktheid van de leerling.
  9. Wanneer blijkt dat de wederpartij schuldig wordt geacht aan het overtreden van de verkeersregels, is hij/zij met betrekking tot categorie A (motor) zelf juridisch verantwoordelijk voor het overtreden van deze verkeersregels en zal hiervoor ook aansprakelijk worden gesteld. De consequenties, e.q. boetes, zullen door de wederpartij gedragen moeten worden.

8. RIJBEVOEGDHEID LEERLING/VRIJWARING

  1. Indien wij door de wederpartij niet in kennis worden gesteld en/of wij niet uit anderen hoofde kennis dragen van enige gerechtelijke beperking, waardoor het de wederpartij verboden is een motorrijtuig te besturen en wij aan de wederpartij toch rijles geven, vrijwaart de wederpartij ons volledig voor alle financiële/schadelijke gevolgen daarvan en zal zij aan ons de eventueel als gevolg daarvan opgelegde boetes vergoeden, alsmede alle voor ons en/of de instructeur daar uit voortvloeiende schade, hoe ook genaamd, op eerste verzoek aan ons vergoeden.
  2. Indien wij ondanks gerechtelijke beperkingen toch rijles geven, of mocht blijken dat de door de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst gedane opgaven onjuist zijn, vrijwaart de wederpartij ons volledig en zal de wederpartij eventueel alle terzake aan ons opgelegde boetes vergoeden.
  3. De wederpartij blijft, daarnaast, jegens ons volledig aansprakelijk voor alle, in verband met bovenstaande, door ons geleden en/of te lijden schade.
  4. Bij het ondertekenen van de medische eigen verklaring bevestigt de wederpartij deze naar waarheid ingevuld te hebben en neemt bij gebreken alle wettelijke en financiële verantwoordelijkheid op zich. De wederpartij is per 1-11-2017 verantwoordelijk deze eigen verklaring zelf online in te vullen via de website van het CBR. De wederpartij neemt deze taak tot zich, en accepteert dat indien er geen geldige ingevulde eigen verklaring is, Verkeersschool Ingrid van Perlo niet genoodzaakt is een praktijkexamen te reserveren en/of te boeken.

9. BEZWAREN

  1. Eventuele bezwaren worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
  2. Bezwaren over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 14 dagen na de factuurdatum.
  3. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
  4. Indien het bezwaar door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
  5. Slechts indien en voorzover het bezwaar gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

10. BETALING

  1. Alle facturen moeten uiterlijk 12 dagen na de factuurdatum, met uitzondering van automatische incasso’s, maar voor de aanvang van de rijles of cursus, betaald zijn, tenzij de factuur uitdrukkelijk een andere betalingstermijn vermeldt dan wel een andere betalingstermijn schriftelijk is overeengekomen voor aanvang van de opleiding.
  2. Indien de betalingsafspraken door de wederpartij niet worden nagekomen, is Verkeersschool Ingrid van Perlo gerechtigd deelname aan de betreffende opleiding c.q. examens te weigeren. Administratiekosten zullen in rekening worden gebracht indien de wederpartij zich niet aan de betalingsafspraken houdt. Deze kosten zullen telkens in rekening worden gebracht wanneer de wederpartij de betalingsafspraken niet nakomt. De betalingsverplichting van de wederpartij blijft echter ongewijzigd bestaan.
  3. Indien de betaling niet voor het desbetreffende examen is ontvangen, is Verkeersschool Ingrid van Perlo gerechtigd deelname aan de betreffende opleiding c.q. examen te weigeren. De betalingsverplichting van de contractant blijft echter ongewijzigd bestaan.
  4. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
  5. Wanneer blijkt dat er voor de afgesproken datum van het praktijkexamen nog een openstaand bedrag voldaan moet worden en dit reeds bij de wederpartij bekend is, maar nog niet gebeurd is, zijn wij gerechtigd onze middelen (bijvoorbeeld het voertuig, de instructeur etc.) in te houden en te weigeren deel te nemen aan het praktijkexamen en bijbehorende rijlessen.
  6. Indien de wederpartij contant wenst te betalen dient, samen met de medewerker van verkeersschool Ingrid van Perlo, de betaling in onze Rijlesplanner verwerkt te worden. De wederpartij  is verantwoordelijk voor de vaststelling, dat dit gebeurd is. Reclameren op later tijdstip is niet meer mogelijk.
  7. Bij contante betaling en verwerking krijgt de wederpartij binnen 24 uur een email ter bevestiging van de betaling. Indien dit niet gebeurt, dient de wederpartij binnen 24 uur te reageren.
  8. Indien de wederpartij via automatisch incasso wenst te betalen tekent hij op het inschrijfformulier de SEPA Incasso Machtiging. Daarmee zijn wij gemachtigd het verschuldigde lesgeld van de rekening van de wederpartij te incasseren. Indien de wederpartij het niet eens is met de verstuurde factuur dient hij hier binnen 24 uur na versturen op te reageren. Gebeurt dit niet dan geeft zij ons hiermee de toestemming het gefactureerde bedrag binnen 6 werkdagen van het opgegeven rekeningnummer te incasseren.
  9. Wordt de incasso opdracht door de wederpartij gestorneerd, of kan deze niet geïncasseerd worden door te weinig saldo, dan zullen wij hier administratiekosten voor rekenen. Dit is geldig voor elke incasso opdracht.
  10. Wenst de wederpartij een aparte regeling te treffen met betrekking tot de betalingstermijnen voor automatisch incasso. Dan dient de wederpartij dit bij aanvang van de opleiding, op het inschrijfformulier in te vullen of schriftelijk bij Verkeersschool Ingrid van Perlo te melden. Indien akkoord, kan Verkeersschool Ingrid van Perlo hier met het opstellen van het lespakket rekening mee houden.

11. RENTE EN KOSTEN

  1. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 4% per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
  2. Indien betaling uit is gebleven na het traject: factuur, herinnering en aanmaning kan de vordering volledig uit handen worden gegeven aan een incasso instantie.
  3. Alle te maken gerechtelijke kosten en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.